05/24/2022

Chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

.
Quốc hội có vai trò rất quan trọng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật (Ảnh: Một phiên họp của Quốc hội khoá XV).

Ngày 3/3/2022, Đảng đoàn Quốc hội quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”.

Ban soạn thảo gồm 17 thành viên, do ông Nguyễn Khắc Định, Phó chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Ban.

Nhiệm vụ của Ban này là triển khai xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”.

Cùng ngày, Đảng đoàn Quốc hội cũng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) giao cho Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022.

Theo đó, mục đích là góp phần đánh giá đúng thực trạng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cơ chế giám sát về phòng, chống tiêu cực; việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Qua đó kiến nghị, đề xuất khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Kế hoạch cũng nêu 4 nhiệm vụ.

Một, chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Hai, chỉ đạo tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Ba, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để phòng, chống tiêu cực

Bốn, chỉ đạo rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán…; sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, Luật Đất đai, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các dự án luật liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ nêu trên, Đảng đoàn Quốc hội phân công nhiệm vụ thành viên Đảng đoàn Quốc hội và cơ quan chủ trì, phối hợp, cơ quan thường trực; nội dung và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

Yêu cầu với nhiệm vụ thứ nhất  là tập trung rà soát các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực, “trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị” (theo Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị); trên cơ sở đó sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật liên quan, bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở kế thừa kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua tiến hành rà soát tổng thể, toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung ưu tiên rà soát những lĩnh vực đột phá trong phòng, chống tiêu cực, những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật đã và đang được thực hiện.

Kết quả rà soát sẽ được báo cáo Ban Chỉ đạo chậm nhất là 25/12/2022.

Với nhiệm vụ hai, dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật” được hoàn thành trong tháng 11/2022.

Nhiệm vụ ba được yêu cầu tiến hành thường xuyên việc lồng ghép nội dung hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để phòng, chống tiêu cực trong quá trình xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội và qua việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Nhiệm vụ bốn có nội dung rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán… phải hoàn thiện chậm nhất 25/12/2022.

Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, Luật Đất đai, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các dự án luật liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.