07/02/2022

“Nhà báo cần dấn thân trong đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu…”

Cần Thơ – Đồng chí Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – cho biết: Nhà báo, người làm xuất bản, văn nghệ cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tấn công, dấn thân trong đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân.

Ngày 3.3, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Cần Thơ tổ chức buổi “Gặp mặt Cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.

Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Hồ Văn Thái – Chính ủy Quân khu 9; đồng chí Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong năm 2021; chia sẻ với những khó khăn mà các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ đang gặp phải do tác động bởi đại dịch COVID-19 và sự cạnh tranh của các loại hình truyền thông, nghệ thuật mới.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế thiếu sót để từ đó có các giải pháp, biện pháp khắc phục.

Tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các Hội Văn học nghệ thuật khu vực ĐBSCL cần tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân theo tinh thần bám sát sự chỉ đạo, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ trên các bình diện của đất nước.

Chủ động thông tin, cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật những chính sách, quyết sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả đối với công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trước hết, trên hết; giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả của Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố; tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn giúp người đọc, người xem dễ tiếp cận, dễ tiếp thu.

Cần cân đối và toàn diện thông tin, tránh tô hồng nhưng cũng mạnh dạn, dũng cảm góp ý, nêu lên những hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, quản lý của cơ quan chức năng; không vì là cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa nghệ thuật trực thuộc địa phương mà không dám phản biện, đấu tranh với những chính sách chưa phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần chú trọng quan tâm đến thông tin về đối ngoại, quốc phòng, an ninh của địa phương cũng như giữa các tỉnh trên địa bàn Quân khu 9. Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, mỗi nhà báo, người làm công tác xuất bản, văn nghệ sĩ càng phải thấm nhuần hơn hết tinh thần báo chí cách mạng, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Nhà báo, người làm xuất bản, văn nghệ cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tấn công, dấn thân trong đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân.

Các cấp chính quyền địa phương cần thực hiện tốt hơn nữa Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nội cộm nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Thực tế chứng minh rằng, để giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm, những vấn đề phát triển kinh tế – xã hội thì công tác thông tin, tuyên truyền cần phải chủ động, đi trước một bước. Kịp thời, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí là giải pháp quan trọng để hạn chế được những thông tin thiếu chuẩn xác, tin đồn thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên internet.

Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật Trung ương cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật theo hướng vừa tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản, cơ quan  hội văn học nghệ thuật, lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, thẩm quyền trách nhiệm của địa phương nhưng đồng thời cũng phải tạo điều kiện để báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đó là “Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; “Rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” và “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” phù hợp với xu hướng phát triển, vận động của thực tiễn.

Song, các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản, lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật, lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, hội văn học nghệ thuật cần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí, xuất bản, công tác hội; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực đối với các nhà báo, người làm báo nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với hoạt động xuất bản và văn học nghệ thuật phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí cán bộ đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo, người làm xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước.